การสมัครสอบเพื่อวุฒิบัตรและหนังสืออนุมัติ ประจำปี 2563

ประกาศรับสมัครสอบปี 2563 (แพทยสภา)

ใบคำขอสมัครสอบ

คำชี้แจงใบคำขอสมัครสอบเพื่อวุฒิบัตรและหนังสืออนุมัติ

 

ใบสมัครสอบสำหรับชั้นปีที่ 3 สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป

ใบสมัครสอบสำหรับชั้นปีที่ 3 สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา

หลักฐานประกอบการส่งใบสมัครสอบสำหรับเพื่อวุฒิบัตรและหนังสืออนุมัติ (9 สาขา)

 

กรณีต้องการสมัครสอบหนังสืออนุมัติโปรดแจ้งเลขใบประกอบวิชาชีพ (ว.) และเลขบัตรประชาชนและสถานที่ปฏิบัติงานปัจจุบันมาที่ rcst.training@gmail.com

 

หมายเหตุ ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบในวันที่ 1 – 30 เมษายน 2563 ณ ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย

 

การชำระค่าสมัครสอบ โดยวิธีโอนเงินเท่านั้น คือ

                  โอนเงิน ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชีออมทรัพย์ “ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย (อฝส)”
                  สาขาถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เลขที่ 041-0-03529-7 (สามารถโอนทางธนาคารและ NetBank ได้ และกรุณาแนบสำเนาใบโอนของธนาคารมาด้วย)

 

 

RCST Hot Update

BS2564-2565 Thai Journal of Surgery CME facebook สัตบุรุษ ศัลยแพทย์ นายแพทย์ทองดี ชัยพานิช 14-3-62 SURGICAL QUIZS สำหรับนิสิต / นักศึกษาแพทย์ GLOBAL 10-12_12_2021 13-14_12_2564 24-12-64 แบบฟอร์มสมัครสมาชิก รวศท.