การสมัครสอบเพื่อวุฒิบัตรและหนังสืออนุมัติ ประจำปี 2564

ประกาศรับสมัครสอบปี 2564 (แพทยสภา)

ค่าธรรมเนียบในการสมัครสอบหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตร

ใบคำขอสมัครสอบ

คำชี้แจงใบคำขอสมัครสอบเพื่อวุฒิบัตรและหนังสืออนุมัติ

 

ใบสมัครสอบสำหรับชั้นปีที่ 3 สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป

ใบสมัครสอบสำหรับชั้นปีที่ 3 สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา

หลักฐานประกอบการส่งใบสมัครสอบสำหรับเพื่อวุฒิบัตรและหนังสืออนุมัติ (9 สาขา)

 

กรณีต้องการสมัครสอบหนังสืออนุมัติโปรดแจ้งเลขใบประกอบวิชาชีพ (ว.) และเลขบัตรประชาชนและสถานที่ปฏิบัติงานปัจจุบันมาที่ rcst.training@gmail.com

 

หมายเหตุ ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบในวันที่ 1 – 30 เมษายน 2563 ณ ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย

 

การชำระค่าสมัครสอบ โดยวิธีโอนเงินเท่านั้น คือ

                  โอนเงิน ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชีออมทรัพย์ “ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย (อฝส)”
                  สาขาถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เลขที่ 041-0-03529-7 (สามารถโอนทางธนาคารและ NetBank ได้ และกรุณาแนบสำเนาใบโอนของธนาคารมาด้วย)

 

 

RCST Hot Update

Thai Journal of Surgery CME facebook สัตบุรุษ ศัลยแพทย์ นายแพทย์ทองดี ชัยพานิช 14-3-62 ศัลยศาสตร์พื้นฐาน SURGICAL QUIZS สำหรับนิสิต / นักศึกษาแพทย์ GLOBAL หนังสือหัตถการพื้นฐานทางศัลยศาสตร์ 29-1-2020 26-4-2021 28-30_04_2021 23-28_5_2021 24-7-2021 แบบฟอร์มสมัครสมาชิก รวศท.