หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขามะเร็งวิทยา

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาประเภทที่ 3

เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา พ.ศ.2547

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา

ภาษาอังกฤษ : Fellowship Training in Surgical Oncology

 

ชื่อหลักสูตร

ชื่อภาษาไทย : วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  อนุสาขาศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา

ชื่อภาษาอังกฤษ : Diploma, Thai Subspecialty Board of Surgical Oncology

Download Document

Oncology.doc
Count 1068 / Size 150 KB