การฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินรับรองคุณภาพสถาบันฝึกอบรม ตามหลักเกณฑ์ของ WFME 2015 เวลา 8.00 -16.30 น.

สถานที่ :: สถานที่ :: ณ ห้องสัมมนา 4-6 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี

ปฏิทินกิจกรรม

CME facebook 14-3-62 - GLOBAL หนังสือหัตถการพื้นฐานทางศัลยศาสตร์ SURGICAL QUIZS สำหรับนิสิต / นักศึกษาแพทย์ 3-5 10 2019 27-31 10 2019 แบบฟอร์มสมัครสมาชิก รวศท.