อบรม "ศัลยปฏิบิัติที่ดีี" Good Surgical Practice สำหรับแพทย์ประจำบ้านศัลยศาสตร์ เวลา 8.00 - 16.00 น. (Zoom)

สถานที่ :: สถานที่ :: รวศท.

ปฏิทินกิจกรรม

Thai Journal of Surgery CME facebook BS2564-2565 4-6-12-64 สัตบุรุษ ศัลยแพทย์ นายแพทย์ทองดี ชัยพานิช 14-3-62 SURGICAL QUIZS สำหรับนิสิต / นักศึกษาแพทย์ GLOBAL 24-7-2021 20-11-64 2-12-2021 แบบฟอร์มสมัครสมาชิก รวศท.