บัญชีสำหรับโอนเงินค่าสมัครแพทย์ประจำบ้าน ปี 2562

บัญชีสำหรับโอนเงินค่าสมัครแพทย์ประจำบ้าน ปี 2562

ชื่อบัญชี "ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย" ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนเพชรบุรีตัดใหม่ (ออมทรัพย์) เลขทีี่ 041-0-03332-4" 700 บาท

 

ขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนเป็นแพทย์ผู้เข้ารับการฝึกอบรม แผน ข. และ แผน ค.

 

RCST Hot Update

CME facebook 14-3-62 - GLOBAL หนังสือหัตถการพื้นฐานทางศัลยศาสตร์ SURGICAL QUIZS สำหรับนิสิต / นักศึกษาแพทย์ 3-5 10 2019 27-31 10 2019 แบบฟอร์มสมัครสมาชิก รวศท.