บัญชีสำหรับโอนเงินค่าสมัครแพทย์ประจำบ้าน ปี 2562

บัญชีสำหรับโอนเงินค่าสมัครแพทย์ประจำบ้าน ปี 2562

ชื่อบัญชี "ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย" ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนเพชรบุรีตัดใหม่ (ออมทรัพย์) เลขทีี่ 041-0-03332-4" 700 บาท

 

ขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนเป็นแพทย์ผู้เข้ารับการฝึกอบรม แผน ข. และ แผน ค.

 

RCST Hot Update

CME facebook - GLOBAL หนังสือหัตถการพื้นฐานทางศัลยศาสตร์ SURGICAL QUIZS สำหรับนิสิต / นักศึกษาแพทย์ 21-11-2018 21-23 พฤศจิกายน 2561 7-12-2018 8-10 12 2018 15-16_12_2018 17-19 ธ.ค. 2018 22-2-2019 6-10 มี.ค. 2019 แบบฟอร์มสมัครสมาชิก รวศท.