บัญชีสำหรับโอนเงินค่าสมัครแพทย์ประจำบ้าน ปี 2562

บัญชีสำหรับโอนเงินค่าสมัครแพทย์ประจำบ้าน ปี 2562

ชื่อบัญชี "ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย" ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนเพชรบุรีตัดใหม่ (ออมทรัพย์) เลขทีี่ 041-0-03332-4"

 

ขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนเป็นแพทย์ผู้เข้ารับการฝึกอบรม แผน ข. และ แผน ค.

 

RCST Hot Update

CME facebook - GLOBAL หนังสือหัตถการพื้นฐานทางศัลยศาสตร์ SURGICAL QUIZS สำหรับนิสิต / นักศึกษาแพทย์ 9-11 ต.ค. 2018 8-9 พ.ย. 2018 21-11-2018 15-16_12_2018 17-19 ธ.ค. 2018 22-2-2019 6-10 มี.ค. 2019 3-5_10_2019 แบบฟอร์มสมัครสมาชิก รวศท.