การอบรม Good Surgical Practice สำหรับแพทย์ประจำบ้าน ประจะปี 2562

- การอบรม Good Surgical Practice สำหรับแพทย์ประจำบ้าน

- หนังสือการเบิกค่าลงทะเบียน กระทรวงการคลัง

- กำหนดการอบรม Good Surgical Practice

- ลิงค์ลงทะเบียน

 

"หากแพทย์ประจำบ้านท่านใดต้องการให้ออกหนังสือถึงผู้อำนวยการโรงพยาบาลต้นสังกัด
 ให้แจ้งมาที่ คุณกมลภัค  เจือทอง Email: kamolpakj14@gmail.com "

RCST Hot Update

CME facebook - 25-26 5 2019 27-31 5 2019 GLOBAL หนังสือหัตถการพื้นฐานทางศัลยศาสตร์ SURGICAL QUIZS สำหรับนิสิต / นักศึกษาแพทย์ 21-11-2018 16-17 2 2019 21-22 2 2019 22-2-2019 6-10 มี.ค. 2019 8-3-2019 27-31 10 2019 แบบฟอร์มสมัครสมาชิก รวศท.