การสมัครสอบเพื่อวุฒิบัตรและหนังสืออนุมัติ ประจำปี 2562

ประกาศรับสมัครสอบปี 2562 (แพทยสภา)

การสมัครสอบเพื่อวุฒิบัตรและหนังสืออนุมัติ ประจำปี 2562

คำชี้แจงใบคำขอสมัครสอบเพื่อวุฒิบัตรและหนังสืออนุมัติ

ใบสมัครสอบสำหรับชั้นปีที่ 3 สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป

ใบสมัครสอบสำหรับชั้นปีที่ 3 สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา

หลักฐานประกอบการส่งใบสมัครสอบสำหรับเพื่อวุฒิบัตรและหนังสืออนุมัติ (9 สาขา)

 

กรณีต้องการสมัครสอบหนังสืออนุมัติโปรดแจ้งเลขใบประกอบวิชาชีพ (ว.) และเลขบัตรประชาชนและสถานที่ปฏิบัติงานปัจจุบันมาที่ npinturong@gmail.com

 

หมายเหตุ ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบในวันที่ 18 มีนาคม – 30 เมษายน 2562 ณ ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย

 

การชำระค่าสมัครสอบ ทำได้ 2 กรณีนี้เท่านั้น

                   1. ชำระเงินเป็นเช็คสั่งจ่ายในนาม “ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย (อฝส)”

                   2.. ชำระโดยการโอนเงิน ชื่อบัญชี “ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย (อฝส) เลขที่ “041-0-03529-7” ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนเพชรบุรีตัดใหม่ (สำเนาใบโอนส่ง)

RCST Hot Update

CME facebook 14-3-62 - 25-26 5 2019 27-31 5 2019 GLOBAL หนังสือหัตถการพื้นฐานทางศัลยศาสตร์ SURGICAL QUIZS สำหรับนิสิต / นักศึกษาแพทย์ 24-26 4 2019 22-24 5 2019 17-5-2019 3-5 10 2019 27-31 10 2019 แบบฟอร์มสมัครสมาชิก รวศท.