การสมัครแพทย์ประจำบ้านปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2

ประกาศสํานักงานเลขาธิการแพทยสภา ที่ ๑๐/๒๕๖๒

เรื่อง การรับสมัครแพทย์ประจําบ้านและการขอขึ้นทะเบียนแพทย์ใช้ทุน / แพทย์ปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตร

ประจําปีการฝึกอบรม ๒๕๖๒ รอบที่ ๒

 

1. กรอกใบสมัครแพทย์ประจำบ้านปี 2562 รอบที่ 2

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการฝึกอบรม 2562

3. เอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นในการสมัครแพทย์ประจำบ้าน

4. ตัวอย่างเอกสารประกอบการสมัครแพทย์ประจำบ้าน

 

บัญชีสำหรับโอนเงินค่าสมัครแพทย์ประจำบ้าน ปี 2562

ชื่อบัญชี "ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย" ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนเพชรบุรีตัดใหม่ (ออมทรัพย์) เลขทีี่ 041-0-03332-4"

โอนเงินค่าสมัคร 700 บาท

 

หมายเหตุ  ส่งใบสมัครและสำเนาเอกสารประกอบ จำนวน 2 ชุด

RCST Hot Update

CME facebook 14-3-62 - GLOBAL หนังสือหัตถการพื้นฐานทางศัลยศาสตร์ SURGICAL QUIZS สำหรับนิสิต / นักศึกษาแพทย์ 3-5 10 2019 27-31 10 2019 21-23 11 2019 แบบฟอร์มสมัครสมาชิก รวศท.