แก้ไขหน้าที่ 12 ของจุลสาร รวศท. ปีที่ 42 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2560

แก้ไขหน้าที่ 12 ของจุลสาร รวศท. ปีที่ 42 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2560

จากตาราง Main Congress เปลี่ยนจาก Friday, 7 July 2017 เป็น Saturday, 8 July 2017

RSCT Hot Update

GLOBAL - BORN TO BE SURGEONS SURGICAL QUIZS สำหรับนิสิต / นักศึกษาแพทย์ 6-7-60 5 ก.ค. 2560 7 ก.ค. 2560 7 ก.ค. 2560 7 ก.ค. 2560 7 ก.ค. 2560 24-26 ก.ค 2560 47th World Congress of Surgery 2017 13-17 August 2017 in Basel, Switzerland 16-20 ส.ค. 60 24-27 ส.ค. 2560 27th Annual Congress of the Association of Thoracic and Cardiovascular Surgeons of Asia (ATCSA) 17-19 พ.ย. 2560 แบบฟอร์มสมัครสมาชิก รวศท.