อบรม Good Surgical Practice สำหรับแพทย์ประจำบ้าน วันที่ 19 - 20 พฤษภาคม 2561

อบรม Good Surgical Practice วันที่ 19 - 20 พฤษภาคม 2561

ณ ห้องเฉลิม พรมมาส อาคาร อปร. ชั้น 1 คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

                  - หนังสือเชิญเข้ารับการอบรม Good Surgical Practice

                  - ตารางอบรม Good Surgical Practice

                  - ใบลงทะเบียนอบรม Good Surgical Practice

RSCT Hot Update

CME RCST 42 - GLOBAL หนังสือหัตถการพื้นฐานทางศัลยศาสตร์ SURGICAL QUIZS สำหรับนิสิต / นักศึกษาแพทย์ 1 ก.พ. 61 17-18 01 2561 26-27_1_2018 30 -1-61 15/2/2017 1-4 มี.ค. 2561 6-10 มี.ค. 2019 21-23 มี.ค. 2561 แบบฟอร์มสมัครสมาชิก รวศท.