อบรมวิจัย สำหรับแพทย์ประจำบ้าน วันที่ 21-25 พฤษภาคม 2561

อบรมวิจัย วันที่ 21-25 พฤษภาคม 2561

ณ ห้องเฉลิม พรมมาส อาคาร อปร. ชั้น 1 คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

                   - หนังสือเชิญเข้ารับการอบรมวิจัยฯ

                   - ตารางการอบรมวิจัย สำหรับแพทย์ประจำบ้าน

                   - ใบลงทะเบียนการอบรมความรู้พื็นฐานทางการวิจัยฯ

                   - หนังสือการเบิกค่าลงทะเบียน กระทรวงการคลัง

RSCT Hot Update

CME RCST 42 - GLOBAL หนังสือหัตถการพื้นฐานทางศัลยศาสตร์ SURGICAL QUIZS สำหรับนิสิต / นักศึกษาแพทย์ 23-25_5_2018 2 มิ.ย 2018 20-22 มิ.ย. 2018 16 ก.ค. 2018 25-26 7 2018 15-16_12_2018 6-10 มี.ค. 2019 3-5_10_2019 แบบฟอร์มสมัครสมาชิก รวศท.