หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ

เกณฑ์การเปิดหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

เพื่อวุฒิบัตร แสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
 อนุสาขาศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย

(หลักสูตรใหม่) พ.ศ. 2547

 

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอดเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบ
          วิชาชีพเวชกรรมฯ อนุสาขาศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ

ภาษาอังกฤษ : Fellowship Training in Trauma Surgery

ดาวน์โหลดเอกสาร

Trauma2nd.doc
จำนวนดาวน์โหลด 1944 ครั้ง / ขนาด 118 KB