จุลสาร ราชวิทยาศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย ปีที่ 48 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2566