จุลสาร ราชวิทยาศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย ปีที่ 40 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2558

สรุปกิจกรรมและผลงานวาระ 2556-2558
การรับรองคุณภาพศัลปฏิบัติที่ได้มาตรฐาน