จุลสาร ราชวิทยาศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย ปีที่ 40 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2558

ศัลยปฏิบัติเพื่อผู้ป่วยปลอดภัยและผื้นตัวไวภายใต้จริยธรรมที่ดี