การอบรมความรู้พื้นฐานทางการวิจัย สำหรับแพทย์ประจำบ้าน ประจำปี 2562

- หนังสือเชิญเข้ารับการอบรมความรู้พื้นฐานทางการวิจัย  สำหรับแพทย์ประจำบ้าน

- หนังสือการเบิกค่าลงทะเบียน กระทรวงการคลัง

- กำหนดการอบรมความรู้พื้นฐานทางการวิจัย

- ลิงค์ลงทะเบียน

 

*** กรุณาลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2562 เพื่อสะดวกในการจัดทำเอกสารประกอบการบรรยาย***

"หากแพทย์ประจำบ้านท่านใดต้องการให้ออกหนังสือถึงผู้อำนวยการโรงพยาบาลต้นสังกัด
 ให้แจ้งมาที่ คุณกมลภัค  เจือทอง  Email: kamolpakj14@gmail.com "

RCST Hot Update

CME facebook 14-3-62 - GLOBAL หนังสือหัตถการพื้นฐานทางศัลยศาสตร์ SURGICAL QUIZS สำหรับนิสิต / นักศึกษาแพทย์ 3-5 10 2019 27-31 10 2019 21-23 11 2019 แบบฟอร์มสมัครสมาชิก รวศท.