วันที่ หัวข้อกิจกรรม
16 สิงหาคม 2565 advanced TVA— access day เวลา 13.00 น.
17 สิงหาคม 2565 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิจัย เวลา 13.00 (Zoom)

สถานที่ :: รวศท.

18 สิงหาคม 2565 ประชุมฝ่ายการศึกษาและฝึกอบรม (อศอ.) 12.30 น. (Zoom)

สถานที่ :: รวศท.

19 สิงหาคม 2565 ประชุมคณะกรรมการ ICS วลา 13.00 น. (Zoom)

สถานที่ :: รวศท.

19 สิงหาคม 2565 ประชุมพิจารณาข้อสอบ สาขาศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ

สถานที่ :: รวศท.

23 สิงหาคม 2565 ประชุม ATLS เวลา 13.30 น. (Zoom)

สถานที่ :: รวศท.

25 สิงหาคม 2565 ประชุมคณะทำงานวารสาร The Thai Journal of Surgery เวลา 10.00 น.

สถานที่ :: รวศท.

ดูเพิ่มเติม

เลือกข่าวที่น่าสนใจ

SHEE (หลวงพ่อหมอ) BS2565-2566 Thai Journal of Surgery CME facebook สัตบุรุษ ศัลยแพทย์ นายแพทย์ทองดี ชัยพานิช 14-3-62 SURGICAL QUIZS สำหรับนิสิต / นักศึกษาแพทย์ GLOBAL 11-6-65 18-8-2022 25,26-8-2022 ส่วนภูมิภาค ครัั้งที่ 47 แบบฟอร์มสมัครสมาชิก รวศท.