หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา (WFME) ฉบับปี ๒๕๖๖

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาประเภทที่ 3

เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา พ.ศ.2566 (WFME)

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย: หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านต่อยอดสาขาประเภทที่ 3 เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา
ภาษาอังกฤษ: Surgical OncologyFellowship Training Curriculum


ชื่อวุฒิบัตร
ชื่อเต็ม ภาษาไทย: วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
อนุสาขาศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา
ภาษาอังกฤษ Diploma of the Thai board of Surgical Oncology
ชื่อย่อ ภาษาไทย: ว.ว. สาขาศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา
ภาษาอังกฤษ Dip. Thai Board of Surgical Oncology

ดาวน์โหลดเอกสาร

ศัลยศาสตร์มะเร็ง 2566.pdf
จำนวนดาวน์โหลด 382 ครั้ง / ขนาด 2 MB