หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก (WFME)

หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรแสดง ความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ (WFME)

ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
(ภาษาอังกฤษ) Residency Training in Colon and Rectal Surgery

ชื่อวุฒิบัตร
วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมอนุสาขาศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
(ภาษาอังกฤษ) Diploma of the Thai Board of Colon and Rectal Surgery


ชื่อย่อ
(ภาษาไทย) ว.ว. ศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
(ภาษาอังกฤษ) Diploma, Thai Board of Colon and Rectal Surgery

ดาวน์โหลดเอกสาร

ThaiboardofColonandRectalSurgery (WFME).pdf
จำนวนดาวน์โหลด 945 ครั้ง / ขนาด 1 MB