หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก (WFME) หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก (WFME) ฉบับปี ๒๕๖๖

หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรแสดง ความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖ (WFME)

ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
(ภาษาอังกฤษ) Residency Training in Colon and Rectal Surgery

ชื่อวุฒิบัตร
วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมอนุสาขาศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
(ภาษาอังกฤษ) Diploma of the Thai Board of Colon and Rectal Surgery


ชื่อย่อ
(ภาษาไทย) ว.ว. ศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
(ภาษาอังกฤษ) Diploma, Thai Board of Colon and Rectal Surgery

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำไส้ 09_08_2023.pdf
จำนวนดาวน์โหลด 364 ครั้ง / ขนาด 981 KB