เลื่อนสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครทุน Dunlop-Boonpong (ผู้สมัครตกค้างจากปี 2558)

เลื่อนสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครทุน Dunlop-Boonpong (ผู้สมัครตกค้างจากปี 2558)

 

จากเดิมเดือน ธันวาคม 2563 เป็น

วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

เวลา 13.00 . – 16.00 .

สถานที่ ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย

 

หมายเหตุ : ผู้สมัครควรมาถึงก่อนเวลาสัมภาษณ์ไม่ต่ำกว่า 30 นาที

RCST Hot Update

Thai Journal of Surgery CME facebook 14-3-62 ศัลยศาสตร์พื้นฐาน SURGICAL QUIZS สำหรับนิสิต / นักศึกษาแพทย์ GLOBAL หนังสือหัตถการพื้นฐานทางศัลยศาสตร์ 29-1-2020 9-10-2020 7-3-2021 แบบฟอร์มสมัครสมาชิก รวศท.