ประกาศเรื่องการจัดประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 46

ประกาศเรื่องการจัดประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 46

         เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของภาวะโรคโควิด-19 ส่งผลให้ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทยต้องปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินกิจการสำคัญต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 46

          ทางคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 46 ได้ตระหนักถึงความสำคัญของสถานการณ์การแพร่ระบาดดังกล่าว จึงมีความเห็นให้แยกการจัดประชุมวิชาการฯ ออกเป็น 2 ช่วง ดังนี้

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564

จะมีการจัดประชุมสามัญประจำปี และกิจกรรม RCST 46 Contest ในรูปแบบออนไลน์

1. ประชุมสามัญประจำปี (เวลา 09.00-12.00 น.)

         สมาชิกราชวิทยาลัยศัลยแพทย์ฯ ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังผลการดำเนินงานในรอบปี รวมทั้งแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานของราชวิทยาลัยศัลยแพทย์ฯ สามารถลงชื่อและข้อมูลการติดต่อ เพื่อขอรับรหัสการเข้าประชุมได้ที่ https://forms.gle/rYrzQoSZsq4UJBnaA

2. กิจกรรม RCST 46 Contest (เวลา 08.30-16.30 น.)

          กิจกรรมนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 46 จัดขึ้นเพื่อให้แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด (fellow) และสมาชิกราชวิทยาลัยศัลยแพทย์ฯ ได้ส่งผลงานทางวิชาการเข้าร่วมการประกวดแข่งขัน รวมทั้งเพื่อให้แพทย์ประจำบ้านนำเสนอผลงานวิจัย สำหรับการยื่นสอบวุฒิบัตรฯ

          ผู้สนใจทุกท่านจะต้องส่งผลงานวิชาการภายในวันที่ 10 กรกฎาคม และส่งคลิปวิดีโอการนำเสนอผลงานดังกล่าวภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้าเว็บไซต์ของราชวิทยาลัยศัลยแพทย์ฯ

วันที่ 4-6 ธันวาคม 2564

จะมีการจัดประชุมวิชาการ ณ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre at CentralWorld ในรูปแบบ Hybrid 
สมาชิกราชวิทยาลัยศัลยแพทย์ฯ และผู้สนใจทุกท่าน สามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมวิชาการได้ที่ 
http://www.rcst.or.th/asc/2021

RCST Hot Update

Thai Journal of Surgery CME facebook BS2564-2565 4-6-12-64 สัตบุรุษ ศัลยแพทย์ นายแพทย์ทองดี ชัยพานิช 14-3-62 SURGICAL QUIZS สำหรับนิสิต / นักศึกษาแพทย์ GLOBAL 24-7-2021 20-11-64 2-12-2021 แบบฟอร์มสมัครสมาชิก รวศท.