หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาอนุศัลยศาสตร์หลอดเลือด

 เกณฑ์การเปิดหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด
เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
อนุสาขาศัลยศาสตร์หลอดเลือด ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
(ฉบับ พ.ศ. 2562
)

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด เพื่อวุฒิบัตรแสดง ความรู้ ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
           อนุสาขาศัลยศาสตร์หลอดเลือด

ภาษาอังกฤษ : Fellowship Traning in Vascular Surgery

ดาวน์โหลดเอกสาร


vascular