หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน อนุสาขาศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ (WFME)

ชื่อ หลักสูตร

                   หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญใน
                 การประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖๒ (WFME)

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

Trauma (WFME)
จำนวนดาวน์โหลด 33 ครั้ง / ขนาด 679 KB