รูปภาพการจัดอบรมความรู้พื้นฐานทางการวิจัย สำหรับแพทย์ประจำบ้าน ปี 2563

ภาพประกอบข่าว