รูปภาพการจัดอบรมความรู้พื้นฐานทางการวิจัย สำหรับแพทย์ประจำบ้าน ปี 2566

ภาพประกอบข่าว