รูปภาพการจัดอบรมความรู้พื้นฐานทางการวิจัย สำหรับแพทย์ประจำบ้าน ปี 2559

ภาพประกอบข่าว