รูปภาพการจัดอบรมความรู้พื้นฐานทางการวิจัย สำหรับแพทย์ประจำบ้าน ปี 2560

ภาพประกอบข่าว