รูปภาพการจัดอบรมความรู้พื้นฐานทางการวิจัย สำหรับแพทย์ประจำบ้าน ปี 2561

ภาพประกอบข่าว