การสมัครสอบเพื่อวุฒิบัตรและหนังสืออนุมัติ ประจำปี 2565

ประกาศรับสมัครสอบปี 2565 (แพทยสภา)

ค่าธรรมเนียบในการสมัครสอบหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตร

กรอกใบคำขอสมัครสอบ

คำชี้แจงใบคำขอสมัครสอบเพื่อวุฒิบัตรและหนังสืออนุมัติ

ใบสมัครสอบสำหรับชั้นปีที่ 3 สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป (ค่าสมัคร 10,000 บาท)

ใบสมัครสอบสำหรับชั้นปีที่ 3 สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา (ค่าสมัคร 8,000 บาท)

หลักฐานประกอบการส่งใบสมัครสอบสำหรับเพื่อวุฒิบัตรและหนังสืออนุมัติ (9 สาขา)

 

หมายเหตุ  1. ขอให้ถือหลักฐานประกอบการส่งใบสมัครสอบตามที่แต่ละสาขากำหนด

          2. ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบในวันที่ 1 – 30 เมษายน 2565 ณ ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่ง
            ประเทศไทย

         3. ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์ฯ ออกใบรับรองสอบผ่าน วิทยาศาสตร์พื้นฐาน (Basic Science) ให้ภายหลัง
           ยื่นเอกสารสมัครสอบ

การชำระค่าสมัครสอบ โดยวิธีโอนเงินเท่านั้น คือ

                   โอนเงิน ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชีออมทรัพย์ “ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย (อฝส)”
                   สาขาถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เลขที่ 041-0-03529-7 (สามารถโอนทางธนาคารและ NetBank ได้ และ                         กรุณาแนบสำเนาใบโอนของธนาคารมาด้วย)

RCST Hot Update

SHEE (หลวงพ่อหมอ) BS2564-2565 Thai Journal of Surgery CME facebook สัตบุรุษ ศัลยแพทย์ นายแพทย์ทองดี ชัยพานิช 14-3-62 SURGICAL QUIZS สำหรับนิสิต / นักศึกษาแพทย์ GLOBAL 11-6-65 23-6-65 9-7-65 4-15_7_65 13-17-7-65 18-22_7_2565 18-8-2022 แบบฟอร์มสมัครสมาชิก รวศท.