การสมัครสอบเพื่อวุฒิบัตรและหนังสืออนุมัติ ประจำปี 2565

ประกาศรับสมัครสอบปี 2565 (แพทยสภา)

ค่าธรรมเนียบในการสมัครสอบหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตร

กรอกใบคำขอสมัครสอบ

คำชี้แจงใบคำขอสมัครสอบเพื่อวุฒิบัตรและหนังสืออนุมัติ

ใบสมัครสอบสำหรับชั้นปีที่ 3 สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป (ค่าสมัคร 10,000 บาท)

ใบสมัครสอบสำหรับชั้นปีที่ 3 สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา (ค่าสมัคร 8,000 บาท)

หลักฐานประกอบการส่งใบสมัครสอบสำหรับเพื่อวุฒิบัตรและหนังสืออนุมัติ (9 สาขา)

 

หมายเหตุ  1. ขอให้ถือหลักฐานประกอบการส่งใบสมัครสอบตามที่แต่ละสาขากำหนด

          2. ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบในวันที่ 1 – 30 เมษายน 2565 ณ ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่ง
            ประเทศไทย

         3. ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์ฯ ออกใบรับรองสอบผ่าน วิทยาศาสตร์พื้นฐาน (Basic Science) ให้ภายหลัง
           ยื่นเอกสารสมัครสอบ

การชำระค่าสมัครสอบ โดยวิธีโอนเงินเท่านั้น คือ

                   โอนเงิน ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชีออมทรัพย์ “ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย (อฝส)”
                   สาขาถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เลขที่ 041-0-03529-7 (สามารถโอนทางธนาคารและ NetBank ได้ และ                         กรุณาแนบสำเนาใบโอนของธนาคารมาด้วย)

RCST Hot Update

SHEE (หลวงพ่อหมอ) BS2565-2566 Thai Journal of Surgery CME facebook 4-4-66 ฉบับที่ 5 พ.ศ.2565-2570 7-4-66 ตำราหัตถการพื้นฐานศัลยศาสตร์ หนังสือศัลยศาสตร์วิจัยปริทัศน์  ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 หนังสือวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสาธารณสุข ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 ปาฐกถาเปรม บุรี สัตบุรุษ ศัลยแพทย์ นายแพทย์ทองดี ชัยพานิช SURGICAL QUIZS สำหรับนิสิต / นักศึกษาแพทย์ GLOBAL ASSET-2023 แบบฟอร์มสมัครสมาชิก รวศท.