การอบรมจริยธรรม และการอบรมความรู้พื้นฐานทางการวิจัย สำหรับแพทย์ประจำบ้าน ประจำปี 2567

ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
กำหนดจัดการอบรมจริยธรรม และการอบรมความรู้พื้นฐานทางการวิจัย
สำหรับแพทย์ประจำบ้าน ประจำปี 2567
ระหว่างวันที่ 13 - 19 พฤษภาคม 2567
ณ ห้องประชุมเฉลิม พรมมาส อาคาร อปร.ชั้น 1 คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำหรับรายละเอียดการลงทะเบียนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

 

 

RCST Hot Update

SHEE (หลวงพ่อหมอ) Thai Journal of Surgery CME facebook 4-4-66 ฉบับที่ 5 พ.ศ.2565-2570 7-4-66 ตำราหัตถการพื้นฐานศัลยศาสตร์ เสื้อ BTS หนังสือศัลยศาสตร์วิจัยปริทัศน์  ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 หนังสือวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสาธารณสุข ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 ปาฐกถาเปรม บุรี สัตบุรุษ ศัลยแพทย์ นายแพทย์ทองดี ชัยพานิช BS2566-2567 GLOBAL 15-8-66 3-5_12_2023 15-12-2023 31-12-66 1-3-2024 13-19_5_67 15-1-2023 4-2-2024 13-17_3_2024 แบบฟอร์มสมัครสมาชิก รวศท.