การสมัครสอบเพื่อวุฒิบัตรและหนังสืออนุมัติ ประจำปี 2567

ประกาศการยื่นขอสมัครสอบปี2567 (แพทยสภา)

กรอกใบคำขอสมัครสอบ Link )

คำชี้แจงใบคำขอสมัครสอบเพื่อวุฒิบัตรและหนังสืออนุมัติ

 

กรอกใบสมัครสอบข้อเขียนสำหรับชั้นปีที่ 3 สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป ( Link )

( กรณีเข้า Link ไม่ได้ให้กรอกอีเมลที่เป็น gmail.com )

ใบสมัครสอบสำหรับชั้นปีที่ 3 สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา (ค่าสมัคร 8,000 บาท)

หลักฐานประกอบการส่งใบสมัครสอบสำหรับเพื่อวุฒิบัตรและหนังสืออนุมัติ (9 สาขา)

 

หมายเหตุ  1. ขอให้ถือหลักฐานประกอบการส่งใบสมัครสอบตามที่แต่ละสาขากำหนด

          2. ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบในวันที่ 1 – 30 เมษายน 2567 ณ ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่ง
            ประเทศไทย 
(ส่งทุกสาขา ยกเว้น สมัครสอบข้อเขียนปี 3 สาขาศัลยศาสตร์กรอกแค่ link )

         3. ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์ฯ ออกใบรับรองสอบผ่าน วิทยาศาสตร์พื้นฐาน (Basic Science) ให้ภายหลัง
           ยื่นเอกสารสมัครสอบ

การชำระค่าสมัครสอบ โดยวิธีโอนเงินเท่านั้น คือ

                   โอนเงิน ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชีออมทรัพย์ “ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย (อฝส)”
                   สาขาถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เลขที่ 041-0-03529-7 (สามารถโอนทางธนาคารและ NetBank ได้ และ                         กรุณาแนบสำเนาใบโอนของธนาคารมาด้วย)

RCST Hot Update

(หลวงพ่อหมอ) Thai Journal of Surgery CME facebook SHEE RLU 4-4-66 ฉบับที่ 5 พ.ศ.2565-2570 7-4-66 ตำราหัตถการพื้นฐานศัลยศาสตร์ เสื้อ BTS หนังสือศัลยศาสตร์วิจัยปริทัศน์  ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 หนังสือวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสาธารณสุข ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 ปาฐกถาเปรม บุรี สัตบุรุษ ศัลยแพทย์ นายแพทย์ทองดี ชัยพานิช BS2566-2567 GLOBAL 15-8-66 3-5_12_2023 1-3-2024 13-15_5_2024 13-19_5_67 13-15_5_2024 15-17-5-67 31-5-67 19-20_10_2024 แบบฟอร์มสมัครสมาชิก รวศท.