การอบรมความรู้พื้นฐานทางการวิจัย ปี 2562

สถานที่ :: สถานที่ :: ณ ห้องเฉลิม พรมมาส อาคาร อปร. ชั้น 1 คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิทินกิจกรรม

CME facebook 14-3-62 - GLOBAL หนังสือหัตถการพื้นฐานทางศัลยศาสตร์ SURGICAL QUIZS สำหรับนิสิต / นักศึกษาแพทย์ 22-24 5 2019 11-7-2019 3-5 10 2019 27-31 10 2019 แบบฟอร์มสมัครสมาชิก รวศท.