การอบรมวิทยาศาสตร์พื้นฐานทางศัลยศาสตร์ 12–14 ตุลาคม 2562

สถานที่ :: สถานที่ :: ณ ห้องสยามมกุฎราชกุมาร อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี

ปฏิทินกิจกรรม

CME facebook 14-3-62 - GLOBAL หนังสือหัตถการพื้นฐานทางศัลยศาสตร์ SURGICAL QUIZS สำหรับนิสิต / นักศึกษาแพทย์ 27-31 10 2019 13-15 11 2019 14-15 11 2019 21-23 11 2019 27-29 11 2019 7-9 12 2019 29-1-2020 1-2-2020 แบบฟอร์มสมัครสมาชิก รวศท.