ประชุมฝ่ายการศึกษาและฝึกอบรม (อศอ.) 12.30 น. (Zoom)

สถานที่ :: สถานที่ :: รวศท.

ปฏิทินกิจกรรม

BS2564-2565 4-6-12-64 2-12-2021 3-12-64 17-19_11-2021 Thai Journal of Surgery CME facebook สัตบุรุษ ศัลยแพทย์ นายแพทย์ทองดี ชัยพานิช 14-3-62 SURGICAL QUIZS สำหรับนิสิต / นักศึกษาแพทย์ GLOBAL 20-11-64 1-12-64 10-12_12_2021 13-14_12_2564 แบบฟอร์มสมัครสมาชิก รวศท.