การสมัครสอบเพื่อวุฒิบัตรและหนังสืออนุมัติ ประจำปี 2564

 

ประกาศรับสมัครสอบปี 2564 (แพทยสภา)

ค่าธรรมเนียบในการสมัครสอบหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตร

ใบคำขอสมัครสอบ

คำชี้แจงใบคำขอสมัครสอบเพื่อวุฒิบัตรและหนังสืออนุมัติ

 

ใบสมัครสอบสำหรับชั้นปีที่ 3 สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป

ใบสมัครสอบสำหรับชั้นปีที่ 3 สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา

หลักฐานประกอบการส่งใบสมัครสอบสำหรับเพื่อวุฒิบัตรและหนังสืออนุมัติ (9 สาขา)

 

หมายเหตุ  1. ขอให้ถือหลักฐานประกอบการส่งใบสมัครสอบตามที่แต่ละสาขากำหนด

          2. ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบในวันที่ 1 – 30 เมษายน 2564 ณ ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่ง
            ประเทศไทย

 

การชำระค่าสมัครสอบ โดยวิธีโอนเงินเท่านั้น คือ

                   โอนเงิน ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชีออมทรัพย์ “ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย (อฝส)”
                   สาขาถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เลขที่ 041-0-03529-7 (สามารถโอนทางธนาคารและ NetBank ได้ และ                         กรุณาแนบสำเนาใบโอนของธนาคารมาด้วย)

RCST Hot Update

Thai Journal of Surgery CME facebook BS2564-2565 4-6-12-64 สัตบุรุษ ศัลยแพทย์ นายแพทย์ทองดี ชัยพานิช 14-3-62 SURGICAL QUIZS สำหรับนิสิต / นักศึกษาแพทย์ GLOBAL 24-7-2021 20-11-64 2-12-2021 แบบฟอร์มสมัครสมาชิก รวศท.