Organization

คณะกรรมการบริหาร ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย วาระ 2566-2568

 

ประธานราชวิทยาลัย
นายแพทย์อภิรักษ์ ช่วงสุวนิช

 

ผู้รั้งตำแหน่งประธาน
นายแพทย์ธัญเดช นิมมานวุฒิพงษ์

 

รองประธาน
นายแพทย์วิทูร ชินสว่างวัฒนกุล

 

เลขาธิการ
นายแพทย์พรชัย โอเจริญรัตน์

 

รองเลขาธิการ
นายแพทย์ชุมพล ว่องวานิช

 

เหรัญญิก
แพทย์หญิงศรีลา  สำเภา

 

 

กรรมการกลาง กรรมการกลาง กรรมการกลาง
นายแพทย์กวีศักดิ์ จิตตวัฒนรัตน์ นายแพทย์อัษฎา เมธเศรษฐ นายแพทย์อานนท์ โชติรสนิรมิต

     

       
  ผู้แทนกลุ่มศัลยแพทย์ทั่วไป  ผู้แทนกลุ่มกุมารศัลยแพทย์    ผู้แทนกลุ่มศัลยแพทย์ตกแต่ง
   นายแพทย์ธวัชชัย อัครวิพุธ   แพทย์หญิงพรศรี ธนะฉัตรชัยรัตนะ    นายแพทย์อภิชัย อังสพัทธ์

 

 
ผู้แทนกลุ่มศัลยแพทย์ทรวงอก ผู้แทนกลุ่มประสาทศัลยแพทย์ ผู้แทนกลุ่มศัลยแพทย์ยูโรวิทยา
นายแพทย์ธีรฉัตร ศิลารัตน์ นายแพทย์กุลพัฒน์ วีรสาร นายแพทย์วรพจน์ ชุณหคล้าย

 

 
ผู้แทนกลุ่มศัลยแพทย์ลำไส้ใหญ่ฯ ผู้แทนกลุ่มศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ ผู้แทนกลุ่มศัลยแพทย์หลอดเลือด
นายแพทย์บุญชัย งามสิริมาศ นายแพทย์อภิสิทธิ์ ปัทมารัตน์ นายแพทย์เฉนียน เรืองเศรษฐกิจ

 

ผู้แทนกลุ่มศัลยแพทย์อุบัติเหตุ ผู้แทนกลุ่มศัลยแพทย์มะเร็งวิทยา
นายแพทย์นเรนทร์ โชติรสนิรมิต นายแพทย์วิชัย วาสนสิริ

 

ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการ​
นายแพทย์ทองดี ชัยพานิช นายแพทย์ทรงชัย สิมะโรจน์