ประชุมพิจารณาข้อสอบศัลยฯอุบัติเหตุ เวลา 13.00 น. (Zoom)

สถานที่ :: สถานที่ :: รวศท.

ปฏิทินกิจกรรม

SHEE (หลวงพ่อหมอ) BS2565-2566 Thai Journal of Surgery CME facebook สัตบุรุษ ศัลยแพทย์ นายแพทย์ทองดี ชัยพานิช 14-3-62 SURGICAL QUIZS สำหรับนิสิต / นักศึกษาแพทย์ GLOBAL 9-9-65 8-10-2022 4-11-2022 2-12-65 9-10_1_2566 ส่วนภูมิภาค ครัั้งที่ 37 แบบฟอร์มสมัครสมาชิก รวศท.