ประชุมวิชาการ 6th Diabetic Foot Club InterHospital Conference ( Online) ศูนย์ศัลยกรรม โรงพยาบาลกรุงเทพ ร่วทกับชมรมเท้าเบาหวานแห่งประเทศไทย ภายใต้สมาคมแผลไหม้และสมานแผลแห่งประเทศไทย ( Diabetic Foot Club (Thailand), DFC ) เวลา 18.00 - 19.30 น. (Zoom)

ปฏิทินกิจกรรม

(หลวงพ่อหมอ) Thai Journal of Surgery CME facebook SHEE RLU 4-4-66 ฉบับที่ 5 พ.ศ.2565-2570 7-4-66 ตำราหัตถการพื้นฐานศัลยศาสตร์ เสื้อ BTS หนังสือศัลยศาสตร์วิจัยปริทัศน์  ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 หนังสือวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสาธารณสุข ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 ปาฐกถาเปรม บุรี สัตบุรุษ ศัลยแพทย์ นายแพทย์ทองดี ชัยพานิช BS2566-2567 GLOBAL 15-8-66 3-5_12_2023 1-3-2024 31-5-67 1-6-67 5-7-67 25-7-2024 19-20_10_2024 แบบฟอร์มสมัครสมาชิก รวศท.