ประชุมคณะกรรมการ Fundamental surgery เวลา 13.00 น.

สถานที่ :: สถานที่ :: รวศท.

ปฏิทินกิจกรรม

31-7-67 (หลวงพ่อหมอ) Thai Journal of Surgery CME facebook SHEE RLU 4-4-66 ฉบับที่ 5 พ.ศ.2565-2570 7-4-66 ตำราหัตถการพื้นฐานศัลยศาสตร์ เสื้อ BTS หนังสือศัลยศาสตร์วิจัยปริทัศน์  ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 หนังสือวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสาธารณสุข ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 ปาฐกถาเปรม บุรี สัตบุรุษ ศัลยแพทย์ นายแพทย์ทองดี ชัยพานิช BS2566-2567 GLOBAL 15-8-66 19-7-67 19-6-67 25-7-2024 28-23_8_2024 25-29_8_2024 20-09-2024 19-20_10_2024 2-4_12_2024 แบบฟอร์มสมัครสมาชิก รวศท.