สมัครอบรม และสอบศัลยศาสตร์พื้นฐาน (Fundamental Surgery) 2565-2566

การสมัครการเรียนการอบรมและสอบศัลยศาสตร์พื้นฐาน (Fundamental Surgery)
(หรือชื่อเดิม วิทยาศาสตร์พื้นฐานทางศัลยศาสตร์ (Basic Science)  
 
เปิด รับสมัครอบรมและสอบ วันที่ 1 สิงหาคม 2565
ปิด รับสมัครอบรมและสอบ วันที่ 10 ตุลาคม 2565
 
กำหนดหมวดหลักสูตรการเรียน การจัดอบรม และจัดสอบ รวมทั้งหมดดังนี้
 
ครั้งที่ 1  Module   1 Principle of surgical management
         Module  2 Critical care in surgical patients
(ระยะการเรียนรู้หลักสูตร (เนื้อหาในเวป) ระหว่างเดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคม)
อบรมผ่านระบบออนไลน์   วันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2565
จัดสอบ วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2565
 
ครั้งที่ 2 Module 3  Application of basic science for surgery        
        Module 4  Basic knowledge of fundamental surgical procedures  
(ระยะการเรียนรู้หลักสูตร (เนื้อหาในเวป) ระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคม)
อบรมผ่านระบบออนไลน์  วันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม 2566
จัดสอบ  วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
 
ครั้งที่ 3  Module 5 Essential surgical diseases and conditions     
(ระยะการเรียนรู้หลักสูตร (เนื้อหาในเวป) ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน)
อบรมผ่านระบบออนไลน์   วันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2566
จัดสอบ วันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม 2566
 
** หมายเหตุ ** บทความและวิดีโอการบรรยายแต่ละหัวข้อ จะทยอย upload บน website ถ้าหากมีการ upload เพิ่มเติม Video ประกอบการบรรยาย หรือไฟล์บทความหัวข้อต่าง ๆ จะแจ้งให้ทราบทาง email ที่ท่านลงทะเบียนไว้
 
โดยมีค่าลงทะเบียนการเรียนหลักสูตรการอบรมและสอบ ทั้งหมดคนละ 9,000 บาท (เก้าพันบาทถ้วน)
(โดยการลงทะเบียนครั้งแรกผู้เข้าอบรม ต้องชำระแบบเหมารวมทั้งหมด คนละ 9,000 บาท ไม่สามารถแยกสมัครเฉพาะการอบรม หรือสอบได้ ผู้สมัครลงทะเบียนจะมีสิทธิ์เข้าศึกษาข้อมูล  Education book,  Education VDO และ เอกสารประกอบการเรียน Fundamental Surgery ระยะเวลา 5 ปี)  
 
ชำระโอนเงินเข้า ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  ชื่อบัญชี 
“คณะอนุกรรมการวิทยาศาสตร์พื้นฐานทางศัลยศาสตร์” 
เลขที่บัญชี  041-1-31539-0
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:-  คุณนภัทร   โทร. 02-7166141-3   
E-mail : basicscience.sur@gmail.com
 
 เอกสาร จม.การสมัครการเรียนการอบรมและสอบศัลยศาสตร์พื้นฐาน (Fundamental Surgery)
 
** หากมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการ  จะแจ้งทาง  www.rcst.or.th
 

RCST Hot Update

SHEE (หลวงพ่อหมอ) BS2565-2566 Thai Journal of Surgery CME facebook สัตบุรุษ ศัลยแพทย์ นายแพทย์ทองดี ชัยพานิช 14-3-62 SURGICAL QUIZS สำหรับนิสิต / นักศึกษาแพทย์ GLOBAL 11-6-65 18-8-2022 25,26-8-2022 ส่วนภูมิภาค ครัั้งที่ 47 แบบฟอร์มสมัครสมาชิก รวศท.