หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป (WFME)

ชื่อ หลักสูตร

หลักสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาศัลยศาสตร์ ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖๐ (WFME)

ดาวน์โหลดเอกสาร

General Surgeon (1).pdf
จำนวนดาวน์โหลด 6157 ครั้ง / ขนาด 736 KB