หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ (WFME ฉบับใหม่ปี ๒๕๖๕)

ชื่อ หลักสูตร

หลักสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาศัลยศาสตร์ ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย (WFME ฉบับใหม่ปี ๒๕๖๕)

ดาวน์โหลดเอกสาร

General Surgeon_2565.pdf
จำนวนดาวน์โหลด 3350 ครั้ง / ขนาด 1 MB