หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป (WFME)

ชื่อ หลักสูตร

หลักสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาศัลยศาสตร์ ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖๐ (WFME)

Download Document

General Surgeon (1).pdf
Count 6323 / Size 736 KB