หลักสูตร Ph.D. in Clinical Sciences คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เพื่อ เป็นการพัฒนาความสามารถด้านงานวิจัยทางคลินิกของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง คลินิก โดยใช้งานบริการทางคลินิกที่เป็นปัญหาที่พบประจำเป็นหัวข้อวิทยานิพนธ์   คณะ แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์คลินิก (Ph.D. in Clinical Sciences) ตั้งแต่ในปี 2548  ซึ่งหลักสูตรมีนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาแล้วที่เป็นแพทย์เฉพาะทาง ด้าน Orthopedics ,Ophthalmology และขณะนี้มีนักศึกษาที่เป็นแพทย์เฉพาะทาง, Community Medicine, Surgery และ Obstetrics and Gynecology  กำลังศึกษาอยู่

                

 
สำหรับปรัชญาของหลักสูตรคือ ผลิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางหรือบุคลากรสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพที่เกี่ยวข้อง  ที่ สามารถเป็นนักวิจัยทางการแพทย์ที่มีความรู้อย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับกระบวนการ วิจัยทางคลินิก สามารถสร้างความรู้ใหม่ ทันสมัย นำมาใช้ในการวิจัยเพื่อปรับปรุงกระบวนการวินิจฉัยโรค การดูแลรักษาผู้ป่วย ตลอดจนการป้องกันการเกิดโรคหรือปัญหาทางสุขภาพ  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ จัดการปัญหาทางการแพทย์ได้ดียิ่งขึ้น ในปีการศึกษา  2552 หลักสูตรสามารถรับนักศึกษาได้จำนวน 5 คน กำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2551 จนถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552  

ดาวน์โหลดเอกสาร

กำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือก
จำนวนดาวน์โหลด 1824 ครั้ง / ขนาด 48 KB
แผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสูตร
จำนวนดาวน์โหลด 1959 ครั้ง / ขนาด 319 KB