หลักสูตร Ph.D. in Clinical Sciences คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เพื่อ เป็นการพัฒนาความสามารถด้านงานวิจัยทางคลินิกของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง คลินิก โดยใช้งานบริการทางคลินิกที่เป็นปัญหาที่พบประจำเป็นหัวข้อวิทยา นิพนธ์   คณะ แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์คลินิก (Ph.D. in Clinical Sciences) ตั้งแต่ในปี 2548  ซึ่งหลักสูตรมีนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาแล้วที่เป็นแพทย์เฉพาะทาง ด้าน Orthopedics ,Ophthalmology และขณะนี้มีนักศึกษาที่เป็นแพทย์เฉพาะทาง, Community Medicine, Surgery และ Obstetrics and Gynecology  กำลังศึกษาอยู่

                

 
สำหรับ ปรัชญาของหลักสูตรคือ ผลิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางหรือบุคลากรสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพที่เกี่ยว ข้อง  ที่ สามารถเป็นนักวิจัยทางการแพทย์ที่มีความรู้อย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับกระบวนการ วิจัยทางคลินิก สามารถสร้างความรู้ใหม่ ทันสมัย นำมาใช้ในการวิจัยเพื่อปรับปรุงกระบวนการวินิจฉัยโรค การดูแลรักษาผู้ป่วย ตลอดจนการป้องกันการเกิดโรคหรือปัญหาทางสุขภาพ  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ จัดการปัญหาทางการแพทย์ได้ดียิ่งขึ้น ในปีการศึกษา  2552 หลักสูตรสามารถรับนักศึกษาได้จำนวน 5 คน กำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2551 จนถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552