หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา (WFME ฉบับใหม่ปี ๒๕๖๕)

หลักสูตรและเกณฑ.การฝ1กอบรมแพทย.ประจำบ;าน
เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู;ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
สาขาศัลยศาสตร.ยูโรวิทยา ราชวิทยาลัยศัลยแพทย.แหSงประเทศไทย
(WFME ฉบับใหม่ปี ๒๕๖๕)

ชื่อสาขา/หลักสูตร
                ภาษาไทย หลักสูตรฝ&กอบรมแพทย.ประจำบ8านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู8ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาศัลยศาสตร.ยูโรวิทยา
                ภาษาอังกฤษ Residency Training in Urology
               

                ชื่อวุฒิบัตร
                ชื่อเต็ม
                ภาษาไทย     วุฒิบัตรแสดงความรู8ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาศัลยศาสตร.ยูโรวิทยา
                ภาษาอังกฤษ  Diploma, Thai Board of Urology
                ชื่อย่อ
                ภาษาไทย     ว.ว.สาขาศัลยศาสตร.ยูโรวิทยา
                ภาษาอังกฤษ  Dip., Thai Board of Urology

ดาวน์โหลดเอกสาร

Uro Trainning_2565.pdf
จำนวนดาวน์โหลด 1317 ครั้ง / ขนาด 5 MB