หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา (WFME)

หลักสูตรและเกณฑ.การฝ1กอบรมแพทย.ประจำบ;าน
เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู;ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
สาขาศัลยศาสตร.ยูโรวิทยา ราชวิทยาลัยศัลยแพทย.แหSงประเทศไทย
ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖๒ (WFME)

ชื่อสาขา/หลักสูตร
                ภาษาไทย หลักสูตรฝ&กอบรมแพทย.ประจำบ8านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู8ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาศัลยศาสตร.ยูโรวิทยา
                ภาษาอังกฤษ Residency Training in Urology
               

                ชื่อวุฒิบัตร
                ชื่อเต็ม
                ภาษาไทย     วุฒิบัตรแสดงความรู8ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาศัลยศาสตร.ยูโรวิทยา
                ภาษาอังกฤษ  Diploma, Thai Board of Urology
                ชื่อย่อ
                ภาษาไทย     ว.ว.สาขาศัลยศาสตร.ยูโรวิทยา
                ภาษาอังกฤษ  Dip., Thai Board of Urology

Download Document

Uro Trainning.pdf
Count 479 / Size 1 MB