หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน อนุสาขาศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา (WFME)

ชื่อ หลักสูตร

              หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาประเภทที่ 3 เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญใน
              การประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖๒ (WFME)

 

Download Document

WFME surgical oncology 2562.docx
Count 598 / Size 451 KB