หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ทรวงอก (WFME)

หลักสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน
เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
สาขาศัลยศาสตร์ทรวงอกฉบับ พ.ศ. 2562 (WFME)

ชื่อ หลักสูตร
            ภาษาไทย:    หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาศัลยศาสตร์ทรวงอก
            ภาษาอังกฤษ: Residency Training in Thoracic Surgery
            ชื่อคุณวุฒิ / ชื่อวุฒิบัตร
            ชื่อเต็ม ภาษาไทย : วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาศัลยศาสตร์ทรวงอก
            ภาษาอังกฤษ :     Diploma, Thai Board of Thoracic Surgery
            ชื่อย่อ ภาษาไทย :  วว. สาขาศัลยศาสตร์ทรวงอก
            ภาษาอังกฤษ :     Dip., Thai Board of Thoracic Surgery

Download Document

CVT_2562_WFME.pdf
Count 1690 / Size 817 KB