หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง (WFME)

หลักสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน
เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
สาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖๒ (WFME)

ชื่อหลักสูตร
          ภาษาไทย     หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง
          ภาษาอังกฤษ  Residency Training in Plastic Surgery
ชื่อวุฒิบัตร
          ชื่อเต็ม
          ภาษาไทย     วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง
          ภาษาอังกฤษ  Diploma of Thai Board of Plastic Surgery
          ชื่อย่อ
          ภาษาไทย     วว. สาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง
          ภาษาอังกฤษ  Dip., Thai Board of Plastic Surgery

Download Document

Plastic Training .....pdf
Count 2718 / Size 23 MB